REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU CACAOMANA.COM

z dnia 01.04.2022

ZASADY OGÓLNE

Cacaomana.com jest Serwisem Internetowym, którego właścicielem i administratorem jest Jakub Jusiel prowadzący działalność gospodarczą pn. PPUH “Trójka” Jakub Jusiel z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), ul. Warszawska 87/15 NIP: 5992509820, REGON: 210988606.

Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu cacaomana.com przez Klientów, a także rodzaje usług oraz warunki ich świadczenia drogą elektroniczną przez PPHU “Trójka”.

Warunkiem skorzystania z serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich warunków określonych w tym Regulaminie.

Serwis umożliwia zakup kakao przez Klientów a także zapoznanie się asortymentem oferowanym przez PPHU “Trójka” Jakub Jusiel.
.
Komunikacja pomiędzy PPHU “Trójka” a Klientem odbywa się w języku polskim.

Regulamin uwzględnia przepisy prawa polskiego oraz unijnego w tym:
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny,
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne,

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu cacaomana.com określający warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz Usług, udostępniany Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Serwisu, utrwalenie lub wydrukowanie,

Cacaomana.com – jest to serwis internetowy zlokalizowany pod adresem www.cacaomana.com, administrowany przez PPHU “Trójka” służący do świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem, którego można dokonać zakupu Produktu, zwany także Serwisem bądź e-Sklepem,

Klient – konsument, osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu Produktu za pośrednictwem Serwisu,

PPHU “Trójka” – Jakub Jusiel prowadzący działalność gospodarczą pn. PPUH “Trójka” Jakub Jusiel z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), ul. Warszawska 87/15 NIP: 5992509820, REGON: 210988606.

Oparator płatności – tpay zaufane płatności:
W sklepie Cacaomana.com szybkie płatności obsługiwane są przez firmę tpay zaufane płatności.
Dostępne rodzaje kart: Visa, MasterCard, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

PayPal:
W sklepie Cacaomana.com istnieje możliwość płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPal, obsługiwanego przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).
Dostępne rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy PPHU “Trójka” a Klientem za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie poprzez wypełnienie Formularza Zakupu, zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonanie płatności,

Usługi – usługi odpłatne, polegające na sprzedaży Produktu świadczone na odległość przez Operatora na rzecz Użytkownika, określone w pkt. 10 Regulaminu,

Produkt – towar dostępny w Serwisie w zakładce Sklep,

Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna, polegająca na uzupełnieniu danych logowania w zakresie niezbędnym do dokonania zamówienia, zmierzająca do zakupu produktu, rejestracja nie konieczna w celu złożenia zamówienia, rejestracji można dokonać za pośrednictwem Facebook bądź Google,

Formularz Rejestracyjny – formularz służący do Rejestracji w Serwisie, którego wypełnienie poprzez wpisanie adresu e-mail oraz ustanowienie hasła, umożliwia szybsze zamawianie Produktu,

Formularz Zamówienia – formularz służący do składania Zamówień w Serwisie,

Potwierdzenie Zawarcia Umowy – potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, przesyłane przez Cacaomana.com na wskazany przez Klienta adres e-mail,

Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Koszyk – formularz interaktywny dostępny w Serwisie służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.

Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PPHU “Trójka” a Klientem, zawierana z wykorzystaniem e – Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia na Produkt składane są za pośrednictwem Serwisu w następujący sposób:

dokonanie wyboru Produktu, dostępnych w zakładce Sklep kliknięcie w ikonkę „Dodaj do Koszyka”, uzupełnienie Formularza Zamówienia bądź Zalogowanie się do Serwisu po uprzednim dokonaniu Rejestracji, dokonanie płatności za Produkt.

Cacaomana.com rozpoczyna kompletowanie Zamówienia nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym.

Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem kuriera a koszt dostawy ponoszony jest przez Klienta, chyba, że wartość Zamówienia dostarczanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi ponad 200 zł – w takiej sytuacji koszt dostawy ponosi PPHU “Trójka”.

Odpłatność za Produkt odbywa się na podstawie przelewu na rachunek bankowy PPHU “Trójka” wskazany w e-maili po dokonaniu Zamówienia.

W przypadku płatników VAT istnieje możliwość wystawienia FV. Żądania wystawienia FV następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikonki w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia bądź przy Rejestracji.

UMOWA

Korzystanie z Usług odbywa się na podstawie Umowy Sprzedaży zawieranej za pomocą środków komunikowania się na odległość poprzez Rejestrację w Serwisie bądź w trybie bez Rejestracji – poprzez każdorazowe wypełnienie Formularza Zamówienia – z chwilą dokonania płatności po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Rejestracja i założenie Konta w Serwisie polega na wypełnieniu przez Klienta Formularza do logowania poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Rejestracja możliwa jest również przy użyciu Fecebook oraz Google. W celu potwierdzenia danych, po Rejestracji bądź po wypełnieniu Formularzu Zamówienia na podany adres e-mail zostanie wysłany mail z potwierdzeniem zawarcia umowy oraz dalszą ścieżką postępowania. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jednakże ma na celu przyspieszenie procedury składania Zamówienia.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie prawa majątkowe do nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych, utworów zawartych na cacaomana.com są własnością PPHU “Trójka” lub PPHU “Trójka” jest uprawniona do korzystania z tych dóbr.

Rozpoczynając korzystanie z cacaomana.com trzeba mieć świadomość, że jakiekolwiek korzystanie z nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych utworów zawartych na cacaomana.com wymaga zgody PPHU “Trójka”. W celu uniknięcia wątpliwości, bez zgody PPHU “Trójka” nie wolno zwielokrotniać, udostępniać osobom trzecim nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych rozpowszechnionych na stronie cacaomana.com, w całości lub części ani opracowywać podobnej nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego przy wykorzystaniu nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego rozpowszechnionego przez PPHU “Trójka” na stronie cacaomana.com jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa własności intelektualnej PPHU “Trójka”.

REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Wszelkie uwagi oraz reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu lub dotyczące Zamówienia a także żądania zmiany danych w Serwisie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@cacaomana.com.

Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. Konsumentowi na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. PPHU “Trójka” nie ponosi odpowiedzialności za używanie Produkty niezgodnie z Instrukcją Produktu, załączaną do Produktu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu i są dostępne na stronie internetowej www.cacaomana.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w Serwisie.
PPHU “Trójka” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.cacaomana.com wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w e-Sklepie, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy PPHU “Trójka” – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta.

W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.

Nie stanowią zmiany Regulaminu zmiana danych teleadresowych lub zmiana formy prawnej prowadzonej przez PPHU “Trójka” Polska działalności.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw wskazanych w pkt 6 Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania go w serwisie www.cacaomana.com .